Projekt-ledningssystem

Vårt projektledningssystem

Inom STG har vi under många år utarbetat ett projektstyrningssystem som är med hela vägen i byggprocessen, alltifrån vi får kännedom om ett projekt till dess att bygget tagits i bruk och under dess garantitid.

Vi leder och styr våra projekt i 6 olika skeden:

  1. Anbudsskedet: sträcker sig alltifrån att vi får någon som helst kännedom om ett projekt tills vi har tecknat ett entreprenadkontrakt. Det är här själva tricket, att på alla tänkbara sätt med rätt teknik, partner, utförande och material få fram ett så starkt anbud som möjligt sker. Arbetet i skedet kräver för större anbud stora delar av företagets olika kompetenser och för skedet ansvarar en särskilt för entreprenaden utsedd anbudsansvarig från marknadssidan. Här utses ett särskilt ombud för entreprenaden som from kontraktstecknande för entreprenörens räkning har behörighet att träffa ekonomiska och andra överenskommelser – det är alltså aldrig någon med befogenheter inom företaget såsom chefer etc. som gentemot Beställaren har några behörigheter avseende det mellan entreprenör och beställare upprättade entreprenadkontraktet!
  2. Säkerställandeskedet: sträcker sig från att vi fått en kontrakt tills att vi internt lämnar stattillstånd. I entreprenadbranschen ligger man normalt ute med flera anbud och det är alltid ett spel om vilka man får. Ofta får man fler eller färre än man tänkt sig och därför måste man efter att en order erhållits säkerställa de strategiska resurserna och kontrollera när i tiden entreprenaden väl kan utföras. Arbetet i skedet utförs normalt av företagets Vd.
  3. Planeringsskedet: sträcker sig från att internt startbeslut lämnats av Vd till att Beställaren/Byggherren hållit det obligatoriska startmötet. Här handlar det om exakta tidplaner där allt som skall byggas planeras i form av aktiviteter i tiden och där alla aktiviteter tilldelas planerade resurser i form av personal, maskiner och material. Arbetet i skedet utförs av den för entreprenaden särskilt utsedda produktionschefen/platschefen som till sin hjälp har både en entreprenadingenjör och en eller flera arbetsledare.
  4. Genomförandeskedet: här är det produktion och uppföljning som gäller. Det är här entreprenörens förmågor verkligen testas och det är har det visar sig om planeringen är rätt eller om den måste göras om gång efter gång.  Arbetet i skedet utförs av den för entreprenaden särskilt utsedda produktionschefen/platschefen som till sin hjälp har en entreprenadingenjör och minst en arbetsledare.
  5. Överlämnandeskedet: här gäller det att alla kontrakterade arbeten och andra aktiviteter verkligen är klara och att alla kontroller och besiktningar kan utföras med så få anmärkningar som möjligt. Det är nu säcken skall knytas ihop och allt verkligen skall bli klart. Arbetet i skedet utförs av den för entreprenaden särskilt utsedda produktionschefen/platschefen som till sin hjälp har en entreprenadingenjör och minst en arbetsledare.
  6. Garantitid: för alla arbeten vi gör gäller flera års garanti på utförda arbeten. Här är allt entreprenören får göra om bara negativt både för honom och han beställare. Garantiåtgärder stör Beställaren möjlighet att utnyttja ”bygget” och entreprenören får inget betalt för att åtgärda garantifel. Arbetet i skedet utförs av den för entreprenaden särskilt utsedda produktionschefen/platschefen som till sin hjälp har en entreprenadingenjör och minst en arbetsledare.

Under hela byggprocessen, enligt ovan finns en checklista som är uppdelad i de olika skedena och under varje sked finns ett antal kontrollpunkter som hela tiden stäms av. Mellan varje skede sker ett överlämnande av ansvar både internt och mot beställare, försäkringsbolag, banker m.fl. intressenter. Varje kontrollpunkt innebär i sin tur ett antal aktiviteter som var och en har olika systemstöd såsom affärssystem, ekonomisystem, mallar, blanketter och hjälptexter så att alla som leder entreprenaden vet vad som skall göras och så att alla servicefunktioner, alltifrån Vd, övriga chefer, marknad, ekonomi, HR/personal, teknik, kvalité, miljö, arbetsmiljö, verkstad och logistik inom organisationen vet vad dom skall serva projekten med.

Kontakta oss

Scandinavian Track Group AB
Box 5056
781 05 Borlänge

Besöksadress:
Rågåker 47,
781 05 Borlänge

Tel: +46 (0)243-160 90
Fax: +46 (0)243-826 11